Zapomenuté heslo

Krajské dotační programy

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.


Prezentace

Harmonogram přijímání žádostí o dotaci a rozhodnutí o nich
Obecná prezentace k DP a žádosti oblastí SPT a VČA
Prezentace k dotačním programům v oblasti VČA
Prezentace k dotačním programům v oblasti SPT a způsob hodnocení žádosti
Výstupy ze setkání se zástupci obcí KHK (říjen/listopad 2021): https://www.chytryregion.cz/workshopy-2021
Prezentace - Dotační programy KHK pro rok 2022.pdf, Prezentace - KOMPAS a pohřebnictví.pdf
Výstupy z on-line semináře - Kreativní vouchery pro rok 2022: https://www.youtube.com/watch?v=m84H6TUsEFA
Prezentace - Kreativní vouchery (22RRD13) pro rok 2022.pdf
Prezentace - Podpora lokální ekonomiky (22RRDU7).pdf
On-line seminář - Podpora lokální ekonomiky (22RRDU7)
Prezentace - Podpora sociálního podnikání na území KHK (22RRDU8).pdf
On-line seminář - Podpora sociálního podnikání na území KHK (22RRDU8)

POZOR! U žádostí o dotaci je nově nutné doložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě úplného výpisu [ust. § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů] – netýká se právnických osob uvedených v ust. § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (např. územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba zřízená územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, církev/náboženská společnost/ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti). Tento výpis se tak stal zákonnou náležitostí žádosti o dotaci, a tudíž bude jeho přiložení vyžadováno před elektronickým odesláním žádosti o dotaci přes Dotační portál Královéhradeckého kraje. Úplný výpis je možné získat u příslušného krajského soudu (u právnické osoby se jedná o krajský soud, v jehož obvodu je obecní soud této právnické osoby; u pobočného spolku se jedná o krajský soud, v jehož obvodu je obecní soud hlavního spolku).

Návod na získání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů (pro žadatele o dotaci, kteří mají zřízenou datovou schránku)

Dotační programy